Om oss

Vi i Revisjonselskapet AS bestreber oss etter å yte høy faglig standard på våre tjenester.

Hvert år brukes det betydelige ressurser til oppdatering av våre ansvarlige revisorer og medarbeidere. Gjennom lokaliseringen av våre kontorer er vi tilgjengelige i nærmiljøet hvor vi kan tilby faglig kompetanse og inngående lokalkunnskap. Vi bestreber oss på å ha nær kontakt med våre kunder og legger vekt på å være tilgjengelige. Revisjonsselskapet AS' kundemasse består hovedsakelig av små og mellomstore selskaper. Kundesammensetningen er fra de fleste bransjer. Fra våre kontorer betjenes ca. 850 kunder.

Vi kan tilby:

Revisjon

Formålet med revisjonen er å bekrefte at årsregnskapet er satt opp i samsvar med lov og forskrifter. Bekreftelsen gis i form av revisjonsberetning.

Bedriftsverdsettelse

Vi har opparbeidet en betydelig erfaring og kompetanse innen bedriftsverdsettelse, da dette er et område hvor vi utfører konsultativ bistand både overfor egne kunder og andre.

Fusjon/fisjon

Fusjon av selskap er en sammenslåing hvor et eller flere selskap overdrar alle sine formuesobjekter og forpliktelser til et annet selskap. Fisjon av selskap er en deling av selskapet.

Annen rådgivning

Vi har også betydelig kompetanse og rådgivningserfaring innenfor andre områder. Vi gir råd og bistand i forbindelse med regnskapsopplegg og budsjettering, generasjonsskifte og arveoppgjør samt internkontroll.

Skatte- og avgiftsrådgivning.

Alle våre revisorer har gjennom høyere utdannelse og allsidig praksis god kunnskap om skatt og avgifter. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent bistand på disse områdene. Som medlem av Den norske Revisorforening kan vi også trekke på kompetansen i et stort fagmiljø. Vi er til enhver tid oppdatert i forhold til lovgivning slik at lovmessige tilpasninger for våre kunder kan foretas etter behov.